Baji – YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1. YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen nimi on Baji.

2. YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

3. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

3.1. Yhdistyksen tarkoitus.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä terveyttä ja itsepuolustustaitoja käyttäen perinteisiä
kiinalaisia menetelmiä.

3.2. Yhdistyksen toimintamuodot.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– järjestää jäsenilleen sekä ohjattuja harjoituksia että vapaaharjoitustilaisuuksia
– kannustaa vapaamuotoista ulkotiloissa tapahtuvaa yhteisharjoittelua kesäisin
– järjestää opettajiksi kiinalaisia alan asiantuntijoita
– tekee tunnetuksi eri toimintamuotojaan järjestämällä avoimia maksuttomia alkeiskursseja
Yhdistys hankkii varoja toimintaansa varten järjestämällä maksullisia kursseja, panemalla toimeen
rahankeräyksiä, arpajaisia, toimittamalla ja harjoittamalla yhdistyksen toimintaan liittyvää
julkaisutoimintaa

4. YHDISTYKSEN JÄSENET

4.1. Varsinaiset jäsenet.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

4.2. Kannattavat jäsenet.

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

4.3. Kunniajäsenet.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4.4. Jäsenten hyväksyminen.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4.5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen.

4.5.1. Jäsenen eroaminen.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

4.5.2. Jäsenen erottaminen.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä tai sen
virkailijoiden yhdistyksen asioissa antamia oikeutettuja määräyksiä tai esiintymisellään on
vahingoksi yhdistyksen toiminnalle tai maineelle. Hallituksen erottama jäsen on oikeutettu
vetoamaan yhdistyksen kokoukseen jättämällä valituskirjan yhdistyksen hallitukselle 14 päivässä
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää aikaan laskematta.
Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen edelliseltä vuodelta, yhdistyksen hallitus voi
katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.

4.6. Liittymis- ja jäsenmaksut.

Varsinaisilta- ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita
jäsenmaksuja.

5. HALLITUS

5.1. Hallituksen koko.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut hallituksen puheenjohtaja
ja kahdesta (2) neljään (4) varsinaista jäsentä.

5.2. Hallituksen toimikausi.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

5.3. Hallituksen kokoukset.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

5.4. Hallituksen kokouksen päätösvalta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja mukaan luettuna, on
läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä.

7. TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen
kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään
kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

8.1. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista
yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen
määräämänä päivänä.

8.2. Yhdistyksen ylimääräiset kokoukset. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous
niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

8.3. Yhdistyksen jäsenten äänimäärät. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä
ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

8.4. Yhdistyksen kokouksen päätökset. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

I. Kevätkokous

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi
(2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

II. Syyskokous

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kaksi
(2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän
(7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenellä.

11. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään 3/4 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Helsinki 3.11.2013

Surpass your limits

View the courses