Baji ry – Seloste tietojen käsittelytoimista

BAJI RY:N SELOSTE TIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Baji ry
Rekisterinumero: 182.173

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ly-Cong Thu
Sähköposti: chairman@baji.info

3. Rekisterin nimi

Baji ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin kuvaus

Yhdistyslaki (11§) velvoittaa yhdistyksen hallitusta pitämään yllä jäsenluetteloa, johon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenluetteloa ylläpidetään seuran jäsenrekisterissä, johon kerätään myös muita henkilötietoja seuran sisäisen viestinnän sekä laskutuksen mahdollistamiseksi.

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät saavat käyttöoikeuden rekisteröidyn tietoihin ainoastaan määräajaksi, rekisteröidylle ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.

KERÄTTÄVÄT TIEDOT
Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat henkilötiedot:

  • Nimi, puhelinnumero, kotiosoite ja sähköpostiosoite.
  • Alaikäisiltä harrastajilta myös huoltajan nimi ja puhelinnumero.

5. Henkilötietojen käsittely ja käyttö

TIETOJEN KÄYTTÖ
Jäsenrekisterin käsittelijät käyttävät henkilön henkilötietoja ainoastaan anonymisoituna tilastotietona, seuran sisäisessä viestintä- ja tiedottamistarkoituksessa, laskutukseen liittyvissä toimissa tai virhetilanteiden korjaamista varten.

TIETOJEN VÄLITTYMINEN
Mikäli tietojen käyttö ei perustu muuhun oikeusperusteeseen, kysytään rekisteröidyltä erikseen suostumus tietojen käyttöön, kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti (esim. seuran tehdessä leiri-, kilpailu- tai muita tapahtumailmoittautumisia).

6. Palveluntarjoajien sitouttaminen tietosuojaan

Jäsenrekisterin teknisestä toteutuksesta vastaa Baji ry.

Jäsenrekisterin käsittelijät, kuten seuran vastuuhenkilö/henkilöt (kaikki, jolla on pääsy rekisteritietoihin) sitoutetaan sopimuksin seuran tietosuojaperiaatteisiin.

7. Henkilötietojen tarkistaminen ja muokkaaminen

Jäsenellä on oikeus tarkistaa ja muokata tietojaan jäsenrekisterissä. Rekisterinpitäjä voi muokata tietoja virhetilanteiden korjaamisen yhteydessä. Rekisteröitynyt käyttäjä näkee itse omat tietonsa ja voi hallinnoida ja ylläpitää niitä sivustossa www.baji.info

8. Omien tietojen poistaminen

Rekisteröity voi muokata omia tietojaan ja/tai pyytää omien tietojen täydellistä poistoa jäsenyyden päätyttyä. Jäsenrekisteristä poistetaan vuosittain jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kyseessä olevalle kaudelle.

Ylitä rajasi

Tutustu kursseihin